Voor vragen kunt u contact opnemen via 050-7857376 of 06-57596564

Welkom bij de Lariks

We voeren gezinsdiagnostiek uit (is het ouderschap ‘goed genoeg?) in opdracht van gecertificeerde verwijzers van Jeugdhulp. Het is voor ouders die ‘ja’ zeggen tegen de laatste mogelijkheid om een uithuisplaatsing van hun kind te voorkomen.

Wat

De Lariks is een initiatief van zorgaanbieder Zorg Anders en Kinderbijstand. Beide zorgverleners vinden elkaar in een samenwerking op het snijvlak van (het voorkomen van) uithuisplaatsingen. Deze combinatie maakt het mogelijk om een ‘grotere pas op de plaats’ te maken in dit afwegingsproces. Het geeft lucht en ruimte zodat beslissingen met de meest mogelijke ingrijpende gevolgen, met de grootste zorgvuldigheid kunnen worden genomen.

Waarom

Een uithuisplaatsing is een verstrekkende maatregel die alleen in uiterste nood en alleen in het belang van het kind, dient plaats te vinden. Echter wanneer is dat dan en wanneer kun je zeggen dat alle andere opties zijn uitgesloten? Hoe kun je een gezinskluwen ontrafelen van een afstand en in het heetst van de strijd? 

Wat als je ouders opvoedingsalternatieven aanreikt, zorgt voor inzicht in het gedrag van hun kinderen en tegelijkertijd de wisselwerking tussen beide intensief gaat beïnvloeden? Wanneer er een periode geen zorgen zijn over randvoorwaarden als financiën en huisvesting, hoe ver kom je dan? Kan er dan na 16  weken niet gekozen worden voor een minder ingrijpende maatregel?

Wij denken (en hebben ervaren) dat het proces om te beslissen of een kind uit huis geplaatst moet worden deze intensieve benadering verdient. Kinderen raken door uithuisplaatsingen altijd beschadigd; onderbouwd aantonen dat thuisblijven nog schadelijker is, is dan ook echt een vereiste.

Werkwijze

De Lariks heeft 7 inpandige geheel zelfstandige appartementen. Een eigen voordeur, woon- en slaapkamer, keuken en badkamer die modern maar vooral huiselijk gemeubileerd is.

Het verblijf in de Lariks is opgedeeld in 3 fases waarin participerende observatiemomenten centraal staan. De ouderbegeleiders werken samen met het stamgezin. Minimaal 2 geplande observatiemomenten per dag, 7 dagen per week. Naast deze afspraken vindt er nog minimaal 2 maal per dag onaangekondigd bezoek plaats.  Dit betekent dat binnen een volledig traject van 16 weken ouders en kinderen minimaal 336 x geobserveerd en ondersteund worden. De ouderbegeleiders rapporteren ieder contact moment.

Als uiteindelijk beoordelingskader wordt het framework met 14 condities voor een optimale ontwikkeling gebruikt (BIC-model*).

* In een gezamenlijke studie van Kalverboer en Zijlstra (2006) is het Best Interests of the Child (BIC)-model ontwikkeld. Het BIC-model bouwt voort op de lijst van ontwikkelingsvoorwaarden van Heiner en Bartels (1989) en is gebaseerd op een overzichtsstudie naar beschermende en risicofactoren in de leefomgeving van het kind (Kalverboer & Zijlstra, 2006; Zijlstra, 2012).

Wie zijn wij?

Ieneke
van Weringh

De Lariks is in 2019 opgericht door Ieneke van Weringh. Zij heeft de Lariks opgericht samen met Jorien Benthem.

Ieneke is HBO opgeleid als maatschappelijk werker, SKJ geregistreerd en heeft jarenlange ervaring in de (jeugd)hulpverlening.

Tevens is Ieneke bevoegd docent op MBO-niveau en is zij vijf jaar als docent werkzaam geweest op het Alfa College in Groningen (Zorg en Welzijn).
Ieneke is werkzaam geweest bij de Raad voor de Kinderbescherming, de Jeugdbescherming, Elker en het Leger des Heils.

Binnen het Leger des Heils heeft zij verschillende functies bekleed als begeleider van jeugdigen (groepsleider), meewerkend teamleider en als ouderbegeleider.

Jorien
Benthem

Jorien is opgeleid als Orthopedagoog-Generalist (NVO, SKJ en BIG geregistreerd) en is als mede oprichter vanuit haar praktijk Kinderbijstand verbonden aan de Lariks. Praktijk Kinderbijstand specialiseert zich in orthopedagogische en psychologische diagnostiek binnen het vrijwillige, strafrechtelijke en civiele kader. Diagnostisch onderzoek (een zoek, puzzel en afwegingsproces) als onderdeel van hulpverlening. Het is geen doel op zich en heeft een beperkte houdbaarheid. Kinderbijstand voert diagnostiek slechts uit als een middel om goed te kunnen adviseren ten aanzien van problemen, om te komen tot oplossingen.

Het
Team

Er wordt binnen de Lariks gewerkt met een deskundig team. Het grootste deel van de medewerkers heeft een HBO opleiding gevolgd (bijv. Social Work) en een deel van de medewerkers heeft een MBO opleiding gevolgd (bijv. Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen). Onze HBO opgeleide medewerkers zijn SKJ geregistreerd en onze MBO opgeleide medewerker hebben een Registerplein registratie. Een Verklaring Omtrent Gedrag is een voorwaarde om bij de Lariks aan de slag te kunnen.

We vinden het belangrijk dat onze medewerkers optimaal worden uitgerust om hun werk goed en veilig te kunnen doen; al onze medewerkers zijn BHV opgeleid en daarnaast wordt er regelmatig scholing aangeboden, bijvoorbeeld over de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling of over trauma en hechting. Ook is er structureel aandacht voor bij- en nascholing in het kader van de beroepsregistratie.

Het team heeft eens in de maand intervisie en eens per drie weken is er een uitgebreide teamvergadering.

Hoe?

Zorg Anders biedt de mogelijkheid om ouders met kinderen 16 weken intern te laten wonen. Er is 24/7 begeleiding aanwezig in het pand. Kinderbijstand is verantwoordelijk als regiebehandelaar en voor het uitvoeren van de gezinsdiagnostiek. 

In deze 16 weken staat het belang van het kind voorop en vanuit dit perspectief wordt er dan ook gewerkt. We gaan uit van de gedachte dat kinderen het recht hebben om later te lezen dat wij als jeugdhulpverleners maar ook hun ouders, er alles aan hebben gedaan om te voorkomen dat ze niet meer thuis konden wonen. Wij vinden dat dit proces en de overweging te volgen moet zijn.

Aanmelden?

De Lariks heeft – op dit moment als enige- een contract met het RIGG afgesloten voor het leveren van dit product in de Lariks (Jeugdwet). Bij aanmeldingen vanuit andere provincies kunnen maatwerk contracten worden afgesloten. 

Voor eventuele plaatsingen kunt u contact opnemen met Ieneke van Weringh: 06 57596564.

“In dit traject staat het belang van het kind voorop en vanuit dit perspectief wordt er dan ook gewerkt.”

“Verandering begint met toegeven dat je niet altijd weet wanneer het goed genoeg is. Zorgvuldig onderzoek is dan een logische stap. Blijf je verwonderen en laat je informeren, kennis is het sleutelwoord.”

"We vragen ons vaak af: ‘had dit niet anders gekund? Zijn echt alle andere opties overwogen? Is er verder gekeken dan alleen de lijn die tot nu toe is ingezet?"

"Blijf je verwonderen, onderzoek zorgvuldig of alles nog klopt en blijf kritisch kijken naar je eigen handelen. Durf je hoofd te buigen om toe te geven dat het niet makkelijk was, maar wel goed genoeg.”

Nieuws

Extra locatie voor Zorg Anders-de Lariks

Extra locatie voor Zorg Anders-de Lariks

In augustus 2022 neemt Zorg Anders -de Lariks een nieuwe (extra) locatie in gebruik. Deze locatie wordt toegevoegd aan ons bestaande aanbod. Ook in deze locatie staat kleinschalig verblijf voorop. Ouder(s) kunnen hier wonen ten behoeve van ouderschapsdiagnostiek of...

Kwaliteitskeurmerk de Lariks

Kwaliteitskeurmerk de Lariks

Op 11, 12 en 13 januari 2022 heeft Zorg Anders de Lariks de audit van TÜV Nederland ten behoeve van onze hercertificering goed doorlopen. De auditor omschrijft Zorg Anders de Lariks als een organisatie met een hoog ambitieniveau met gepassioneerde medewerkers. Wij...

Het veranderverhaal van Ieneke en Jorien

Het veranderverhaal van Ieneke en Jorien

Dit veranderverhaal laat zien hoe het anders kan. Hoe we samen een beweging onder de professionals binnen de jeugdzorg tot stand kunnen brengen, door te werken vanuit vertrouwen in plaats van wantrouwen. Door lef te tonen en daardoor andere keuzes te maken; door te...

Kwaliteit